Các Biểu mẫu

I. Biểu mẫu Gửi yêu cầu phát hành Tác phẩm:

∙ Điền tại: https://music.zenorgroup.com/get-started


II. Biểu mẫu Dừng phát hành Tác phẩm:

∙ Điền tại: https://music.zenorgroup.com/takedowns


III. Biểu mẫu Xuất báo cáo/Xác nhận thu nhập (Income reports):

∙ Điền tại: https://music.zenorgroup.com/income-reports


IV. Biểu mẫu Các dịch vụ khác:

∙ Điền tại: https://music.zenorgroup.com/other-services


V. Biểu mẫu Chương trình Chuyển nhượng và Uỷ quyền quản lý Quyền Tác giả:

∙ Điền tại: https://music.zenorgroup.com/musician-beta

Liên kết Mạng xã hội:

Các liên kết khác:

ZENOR Music by ZENOR

Thông tin cần thiết

Liên kết Artists

Về chúng tôi

DMCA Compliance information for music.zenorgroup.com
Norton Safe Web has analyzed music.zenorgroup.com for safety and security problems

ZENOR GROUP JSC | Nguyễn Thị Định, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội | 0109835712 | 29/11/2021

+84896660869 | +17703737880 | music@zenorgroup.com

© 2021 ∙ 2024 ZENOR