Điều khoản sử dụng

Mẫu: 06A/AGT/ZNG-ZNRMSC


THỎA THUẬN SÁNG TẠO

KHAI THÁC, PHÂN PHỐI NỘI DUNG SÁNG TẠO

VÀ CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN


ĐÂY LÀ THỎA THUẬN PHÁP LÝ GIỮA KHÁCH HÀNG VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN ZENOR GROUP, QUY ĐỊNH CÁC ĐIỀU KHOẢN TRONG VIỆC KHÁCH HÀNG ​SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÀ CÁC TIỆN ÍCH ĐI KÈM. BẰNG CÁCH ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG HOẶC NHẤP CHUỘT VÀO NÚT “ĐỒNG Ý”, KHÁCH HÀNG ĐỒNG Ý RẰNG ​CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY SẼ ĐƯỢC ÁP DỤNG NẾU KHÁCH HÀNG LỰA CHỌN TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÀ THAO TÁC NÀY TƯƠNG ĐƯƠNG ​VỚI VIỆC HAI BÊN ĐÃ ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA THỎA THUẬN.

ZENOR MUSIC/ZENOR GROUP LÀM VIỆC VỚI CHỦ SỞ HỮU QUYỀN, NGHỆ SĨ VÀ CÁC BÊN TƯƠNG TỰ ĐỂ TẠO, PHÁT HÀNH VÀ QUẢNG BÁ NỘI DUNG ​SÁNG TẠO. KHÁCH HÀNG SỞ HỮU HOẶC KIỂM SOÁT CÁC QUYỀN ĐỐI VỚI NỘI DUNG SÁNG TẠO VÀ/HOẶC CÁC TÀI SẢN KHÁC VÀ MUỐN HỢP TÁC ​VỚI CHÚNG TÔI THEO CÁCH THỨC ĐƯỢC XÁC ĐỊNH TRONG THỎA THUẬN NÀY, BAO GỒM VIỆC CUNG CẤP QUYỀN PHÁT HÀNH CÁC NỘI DUNG ​SÁNG TẠO HOẶC CÁC TÀI SẢN KHÁC.


1. Định nghĩa và Giải thích

1.1 Trong Thỏa thuận này, các từ và cách diễn đạt được in đậm sau đây có nghĩa sau:

“Nghệ sĩ” là nghệ sĩ/chủ sở hữu có tác phẩm được trình bày trên Nội dung sáng tạo;

“Nội dung Sáng tạo (NDST)” bao gồm các Bản ghi hoặc Video, Metadata, Artwork và tất cả các tài liệu khác Chúng tôi được cấp phép theo Điều 3 ​và để thực hiện các Quyền dưới đây;

“Thông số phân phối” là các yêu cầu tối thiểu về sản phẩm và dữ liệu cũng như thông số kỹ thuật được Chúng tôi thông báo cho Bạn vào từng thời ​điểm;

“Phân phối Kỹ thuật số” là việc cung cấp Nội dung Sáng tạo trực tiếp đến người dùng bằng cách truyền điện tử, dưới bất kỳ hình thức nào, bằng dây ​hoặc không dây;

“Lãnh thổ được cấp phép” mặc định được hiểu là Trên Toàn thế giới;

“Hồ sơ Trực tuyến” là cơ sở dữ liệu, kho thông tin lưu trữ Nội dung Sáng tạo và/hoặc thông tin về Nghệ sĩ tại ZENOR Music;

“Nội dung thuộc Phạm vi Công cộng” là các Bản ghi, Video hoặc Nội dung đã hết thời hạn bảo vệ bản quyền mà không một cá nhân hay một chủ ​thể luật pháp nào có thể thiết lập hay giữ quyền sở hữu;

“Văn bản” bao gồm văn bản, thư từ và email, thông báo qua website, mạng xã hội, hệ thống liên lạc trực tuyến do Chúng tôi cung cấp;

“Phần thu nhập của Bạn” là phần thu nhập bao gồm thuế (nếu có) tại Việt Nam mà Bạn nhận được thông qua thỏa thuận này.

2. Điều khoản

2.1 Bạn bảo đảm/cam kết rằng:

2.1.1 Bạn có đầy đủ năng lực pháp lý để ký kết hợp đồng và rằng bạn đủ mười tám (18) tuổi. Nếu Bạn dưới mười tám (18) tuổi, vui lòng đảm bảo Bạn ​đã có đầy đủ sự đồng ý và chấp thuận của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp.

2.1.2 Bạn sẽ cung cấp cho Chúng tôi các thông tin nhận dạng như tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại, địa chỉ email, tài khoản ngân hàng... hoặc bất ​kỳ tài liệu, sự cho phép, giấy phép hoặc phê duyệt nào khác mà Chúng tôi có thể yêu cầu một cách hợp lý, theo quy định pháp luật hoặc của cơ ​quan nhà nước có thẩm quyền, để cung cấp dịch vụ; và

2.1.3 tất cả thông tin Bạn cung cấp là đúng và chính xác.

2.1.4 Bạn sẽ không cho phép người khác sử dụng danh tính hoặc trạng thái người dùng của Bạn và Bạn không được chuyển nhượng hoặc chuyển ​giao tài khoản người dùng cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác.

2.2 Thoả thuận này có hiệu lực từ ngày ký và chỉ dừng lại khi các bên đã hoàn tất các thủ tục liên quan tới việc chấm dứt thỏa thuận.

2.3 Thỏa thuận này có giá trị vô thời hạn, trừ khi thông báo về việc chấm dứt được cung cấp bởi Bạn và được phê duyệt bởi Chúng tôi trong vòng 12 ​tháng.

2.4 Thỏa thuận này có thể bị chấm dứt theo các quy định tại Điều 14.

3. Cấp quyền

3.1 Trong thời gian Thỏa thuận có hiệu lực, Bạn cấp cho Chúng tôi quyền được độc quyền phân phối các NDST tại các vùng lãnh thổ được cấp phép ​nhằm:

3.1.1 Phân phối Kỹ thuật số các NDST trên các Nền tảng được Chúng tôi cập nhật tại từng thời điểm xác định;

3.1.2 tạo và phát trực tuyến các phần xem trước của NDST;

3.1.3 thu tất cả tiền bản quyền, phí và các khoản thu nhập khác phát sinh từ việc thực hiện các quyền của Chúng tôi trong Thời gian thỏa thuận có ​hiệu lực;

3.1.4 thu thập doanh thu được tạo ra từ bất kỳ hoạt động nào và khai thác NDST trên các Nền tảng được cho phép;

3.1.5 chỉnh sửa/cải thiện chất lượng của NDST, metadata, hình ảnh liên quan đến NDST nhằm mục đích tối ưu hóa khả năng hiển thị, doanh thu và ​chất lượng NDST trên các Nền tảng.

3.2 Bạn cấp cho Chúng tôi các quyền khác liên quan tới NDST bao gồm:

3.2.1 Mã hóa NDST thành các tệp kỹ thuật số và thực hiện bất kỳ và tất cả các sửa đổi cần thiết đối với NDST để đáp ứng định dạng và thông số kỹ ​thuật của các Nền tảng;

3.2.2 để sử dụng và điều chỉnh NDST do Bạn cung cấp cho các mục đích kết hợp chúng với/tạo ra các NDST khác;

3.2.3 chỉnh sửa/cung cấp tên, ảnh và tiểu sử đã được phê duyệt của Nghệ sĩ, metadata, ảnh bìa, và bất kỳ nhãn hiệu thương mại và tên thương mại ​nào được nêu ở trên sao cho phù hợp với NDST, đồng thời quyền bản ghi (Mechanical Rights) của các NDST này được sở hữu bởi Chúng tôi hoặc ​người ĐDPL của Chúng tôi hoặc một bên thứ ba do Chúng tôi chỉ định theo tỷ lệ được xác định là 100% nhằm mục đích thực hiện các quyền và ​nghĩa vụ của Chúng tôi theo Thỏa thuận này. Theo đó, quyền tác giả luôn được giữ nguyên bởi tác giả, quyền bản ghi sẽ được hoàn trả khi NDST ​được phê duyệt huỷ phát hành, hoặc khi thoả thuận này hết hiệu lực (xem thêm tại Điều 14.4);

3.2.4 sử dụng tên, ảnh và tiểu sử đã được phê duyệt của Nghệ sĩ, metadata, ảnh bìa, và bất kỳ nhãn hiệu thương mại và tên thương mại nào được ​nêu ở trên, nhằm mục đích thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chúng tôi theo Thỏa thuận này;

3.2.5 sử dụng tên, ảnh và tiểu sử đã được phê duyệt của Nghệ sĩ, metadata, ảnh bìa, và bất kỳ nhãn hiệu thương mại và tên thương mại nào được ​nêu ở trên và/hoặc tất cả tài liệu quảng cáo do Bạn cung cấp và được Chúng tôi chấp thuận để quảng cáo, tiếp thị và xúc tiến việc bán và phân ​phối NDST, hoặc các sản phẩm và dịch vụ khác của Chúng tôi. Chúng tôi không có nghĩa vụ phải xoá các bài đăng cũ sau thời điểm thoả thuận này ​hết hiệu lực, nhưng sẽ không sử dụng các nội dung trên tại các bài đăng mới sau thời điểm thoả thuận này hết hiệu lực và cho tới khi một thoả thuận ​mới được ký kết/gia hạn;

3.2.6 nhưng không phải là nghĩa vụ, với chi phí của Chúng tôi và tùy thuộc vào sự tham vấn đầy đủ với Bạn nhằm tiến hành các thủ tục có thể cần ​thiết dưới danh nghĩa của Chúng tôi hoặc nhân danh Bạn để xử lý các vi phạm liên quan tới NDST nhằm bảo vệ quyền lợi của cả hai bên (Ví dụ: Báo ​cáo vi phạm một nội dung trên nền tảng Spotify khi có một bên khác sử dụng NDST mà chưa nhận được sự cho phép; Xử lý tranh chấp khi một bên ​khác khiếu nại về NDST mà Bạn cung cấp cho Chúng tôi; v.v.).

3.3 Trong trường hợp Chúng tôi đã nỗ lực hợp lý để tham khảo ý kiến của Bạn sao cho phù hợp với các nghĩa vụ của Chúng tôi theo Điều 6, Chúng ​tôi sẽ có quyền giải quyết các tranh chấp, khiếu nại và cảnh cáo vi phạm bản quyền theo quyết định của Chúng tôi khi Chúng tôi tin rằng tranh ​chấp, khiếu nại hoặc cảnh cáo khiến Chúng tôi hoặc Bạn phải chịu thiệt hại về tài chính, danh tiếng hoặc vấn đề pháp lý khác.

3.4 Chúng tôi sẽ có quyền đóng băng tài khoản và/hoặc từ chối trả Phần thu nhập của Bạn nếu:

3.4.1 Chúng tôi đã hoàn thành các nghĩa vụ của mình theo Điều 6, và

3.4.2 Chúng tôi đã thông báo cho Bạn về hoạt động vi phạm Thỏa thuận này, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc Bạn không phản hồi các thông ​báo vi phạm quyền trong tiến trình yêu cầu; và

3.4.3 Bạn đã không khắc phục vi phạm như vậy trong vòng 15 ngày kể từ ngày thông báo.

3.4.4 Trong thời gian tài khoản của bạn bị đóng băng, Bạn không thể gửi các NDST mới cũng như gửi các yêu cầu liên quan tới NDST cho Chúng tôi, ​cũng như sử dụng hoặc rút tiền trong tài khoản; và

3.4.5 phần thu nhập trong tương lai từ các NDST đã gửi của Bạn sẽ được giữ lại và chi trả cho các tổn thất nếu có mà bạn đã gây ra, bao gồm ​nhưng không giới hạn: Chúng tôi, Nhà phân phối, Nền tảng, Nghệ sĩ là chủ sở hữu tác phẩm, Toà án. Xin lưu ý, Bạn có thể sẽ phải trả các phí tổn ​khác theo yêu cầu của/với các bên liên quan.

3.4.6 Chúng tôi sẽ có quyền từ chối trả cho Bạn Phần thu nhập của Bạn cho đến thời điểm mà Chúng tôi tin tưởng một cách hợp lý rằng Bạn đã ​khắc phục được vi phạm.

4. Hạn chế

4.1 Chúng tôi đồng ý rằng Chúng tôi sẽ không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Bạn mà:

4.1.1 Sử dụng hoặc cho phép sử dụng bất kỳ NDST hoặc hình ảnh của bất kỳ Nghệ sĩ nào để quảng cáo, xác nhận hoặc quảng bá bất kỳ bản ghi ​âm, sản phẩm, dịch vụ hoặc thương hiệu nào của bên thứ ba; hoặc

4.1.2 loại bỏ bất kỳ khoá bảo mật nào được nhúng trong NDST.

4.2 Chúng tôi sẽ nỗ lực để đáp ứng đầu vào NDST của bạn trong việc sản xuất các NDST khác. Bất kỳ NDST nào liên kết Bạn, Nghệ sĩ hoặc NDST với ​ma túy, chính trị hoặc vũ khí sẽ cần bạn cho phép bằng văn bản.

5. Chuyển nhượng

5.1 Chúng tôi có quyền chuyển nhượng, bằng cách bán hoặc theo các cách khác Thỏa thuận này hoặc bất kỳ quyền nào của Chúng tôi theo Thỏa ​thuận này toàn bộ hoặc một phần cho bất kỳ bên thứ ba nào.

6. Nghĩa vụ của Chúng tôi

6.1 Chúng tôi đồng ý:

6.1.1 Sử dụng mọi nỗ lực hợp lý để cấp phép lại Quyền cho nhiều Nền tảng nhất có thể nhằm tối đa hóa việc Phân phối NDST trong suốt Thời hạn của ​thỏa thuận này;

6.1.2 chi Ngân sách Tiếp thị cho mục đích quảng bá NDST mà Chúng tôi đánh giá là tiềm năng;

6.1.3 trả cho Bạn Phần thu nhập của Bạn theo tỷ lệ được xác định theo gói phân phối NDST mà Bạn sử dụng;

6.1.4 thông báo cho Bạn thời hạn để gửi thông tin, cập nhật hoặc cho bất kỳ hoạt động nào khác mà Bạn yêu cầu để thực hiện các quyền và nghĩa ​vụ theo Thỏa thuận này, bao gồm nhưng không giới hạn ở thời hạn phản hồi các thông báo vi phạm quyền;

6.1.5 theo Điều 8, nhằm cung cấp báo cáo thu nhập hàng tháng cho Bạn;

6.1.6 theo yêu cầu bằng văn bản của Bạn, trong một khoảng thời gian hợp lý sau khi nhận được yêu cầu của Bạn, Chúng tôi sẽ cung cấp cho Bạn ​báo cáo chi tiết về việc bán hàng và số tiền nhận được liên quan đến việc khai thác NDST, bao gồm mọi khoản chuyển tiền đến từ các Nền tảng.

6.1.7 Trong từng thời điểm được thông báo bằng văn bản, Chúng tôi đồng ý cung cấp cho Bạn một số lượng gói phân phối NDST xác định. Các gói ​phân phối này là miễn phí và đi kèm với thỏa thuận này;

6.1.8 cung cấp các gói phân phối NDST khác có tính phí dịch vụ. Bạn có quyền đăng ký mua và gán chúng lên các NDST của Bạn bất cứ lúc nào.

6.2 Bất chấp những điều đã nói ở trên, Bạn thừa nhận rằng Bản chất phân phối kỹ thuật số NDST là đầu cơ và Bạn đồng ý Chúng tôi sẽ có quyền sử ​dụng phán quyết kinh doanh trong việc khai thác các Quyền dưới đây.

Bạn cũng thừa nhận rằng, vì những lý do nằm ngoài sự kiểm soát của Chúng tôi, không phải tất cả NDST do Chúng tôi cung cấp cho một Nền tảng ​nhất định đều có thể được phân phối tại Nền tảng đó và Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ với Bạn về bất kỳ sự từ chối hoặc ​thất bại nào đến từ việc phân phối NDST của bạn (Ví dụ: Apple Music có những quy định riêng về chất lượng và nội dung cho sản phẩm phát hành ​trên nền tảng này. Các NDST không đạt các điều kiện sẽ bị từ chối phát hành từ phía Nền tảng).

6.3 Khi xảy ra sự cố an ninh thông tin liên quan đến thỏa thuận này, Chúng tôi sẽ có trách nhiệm tổ chức điều tra để xử lý sự cố và khôi phục hoạt ​động cho Bạn bằng nỗ lực hợp lý. Trong quá trình điều tra và khắc phục sự cố, Bạn sẽ có trách nhiệm tham gia nếu Chúng tôi có thể yêu cầu.

7. Nghĩa vụ của Bạn

7.1 Bạn đồng ý:

7.1.1 Nỗ lực để tuân thủ và hợp tác với Chúng tôi theo yêu cầu trong tất cả các vấn đề liên quan đến Thỏa thuận này;

7.1.2 tuân thủ các quy tắc và yêu cầu của các Nền tảng phân phối NDST;

7.1.3 cung cấp cho Chúng tôi NDST chính xác và tuân thủ Chính sách của Chúng tôi cũng như các quy tắc, yêu cầu và quy trình của các Nền tảng;

7.1.4 cung cấp, cập nhật kịp thời các NDST và các thông tin khác mà Chúng tôi có thể yêu cầu để Chúng tôi thực hiện các quyền và nghĩa vụ của ​Chúng tôi;

7.1.5 cung cấp NDST cho Chúng tôi theo Thông số phân phối do Chúng tôi cung cấp trong tài liệu hỗ trợ của Chúng tôi;

7.1.6 cập nhật thường xuyên cho Chúng tôi về mọi tính năng báo chí có liên quan (báo in, trực tuyến, đài phát thanh hay truyền hình) và/hoặc các ​hợp đồng biểu diễn liên quan đến NDST hoặc Nghệ sĩ;

7.1.7 cung cấp cho Chúng tôi chi tiết bằng văn bản về bất kỳ hạn chế và/hoặc giới hạn nào của các Quyền được cấp cho Chúng tôi dưới đây một ​cách kịp thời. Tất cả các Quyền liên quan đến NDST mà Chúng tôi không nhận được thông báo nào như vậy sẽ được coi là không có giới hạn hoặc ​hạn chế nào;

7.1.8 tự nộp thuế (nếu có) tại Việt Nam theo quy định pháp luật về thuế. Trong trường hợp Phần thu nhập của Bạn đã được khấu trừ thuế, xem Điều ​8.8.

7.2 Bạn sẽ không cung cấp bất kỳ NDST thuộc Phạm vi Công cộng cho Chúng tôi (xem thêm định nghĩa tại: Public domain - Wikipedia). Nếu bất kỳ ​NDST thuộc Phạm vi Công cộng nào được Bạn gửi cho Chúng tôi, Chúng tôi sẽ có quyền quyết định:

7.2.1 Đóng băng tài khoản và/hoặc Từ chối trả Phần thu nhập của Bạn (xem tại phần 3.4);

7.2.2 từ chối phát hành NDST thuộc Phạm vi Công cộng;

7.2.3 huỷ phát hành bắt buộc khỏi các Nền tảng bất kỳ nội dung Phạm vi Công cộng nào mà Bạn đã gửi trước đó;

7.2.4 cung cấp Nội dung thuộc Phạm vi Công cộng mà Bạn đã gửi mà không có bất kỳ nghĩa vụ nào phải trả cho Bạn Phần thu nhập của Bạn, đối ​với tất cả các hoạt động bán hàng và khai thác nội dung Phạm vi Công cộng khác của Chúng tôi hoặc bởi các bên thứ ba theo giấy phép từ ​Chúng tôi, trừ thuế bán hàng. Cần lưu ý Nội dung thuộc Phạm vi Công cộng không thuộc về Bạn hay thuộc quyền sở hữu của bất kỳ một cá nhân ​hay một chủ thể luật pháp nào.

7.3 Bạn sẽ không cung cấp bất kỳ NDST nào trái thuần phong mỹ tục một cách quá nặng nề, thô bạo hoặc công kích trực tiếp vào một nhóm người ​cụ thể, dựa trên những đặc điểm: chủng tộc, dân tộc, nguồn gốc quốc gia, tình trạng khuyết tật, thành phần tôn giáo, đẳng cấp, thiên hướng tình ​dục, giới tính và bệnh tật nghiêm trọng. Sự công kích được định nghĩa: ngôn từ bạo lực hoặc xúc phạm nhân phẩm, định kiến có hại, thể hiện sự ​khinh miệt, ghê tởm hoặc xua đuổi, kêu gọi bài trừ cô lập, v.v. Việc xử lý vi phạm sẽ được Chúng tôi thực hiện tương tự như Điều 7.2.

7.4 Bạn sẽ không cung cấp bất kỳ NDST nào có nội dung xuyên tạc, vu cáo, phủ nhận thành tựu, quan điểm lệch lạc nhằm chống phá Nhà nước Việt ​Nam. Việc xử lý vi phạm sẽ được Chúng tôi thực hiện tương tự như Điều 7.2.

7.5 Bạn sẽ không sử dụng các cách thức và/hoặc dịch vụ nhằm tạo lượt nghe trực tuyến nhân tạo (Artificial streaming/Fake streams/Streaming ​manipulation). Bạn có thể sẽ bị giới hạn sử dụng dịch vụ và nhận yêu cầu bồi thường thiệt hại từ phía Nền tảng/Đối tác phân phối của Chúng tôi. ​Việc xử lý vi phạm sẽ được Chúng tôi thực hiện tương tự như Điều 7.2.

7.6 Bạn đồng ý không sửa đổi, cho thuê, cho vay, bán, phân phối, hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh dựa trên sản phẩm/dịch vụ của Chúng tôi ​theo bất cứ phương cách nào, và không khai thác sản phẩm/dịch vụ của Chúng tôi theo bất cứ phương thức không được phép nào, bao gồm ​nhưng không giới hạn ở việc xâm phạm, phá hoại hoặc tạo gánh nặng lên dung lượng của hệ thống.

Việc sử dụng dịch vụ hoặc bất cứ phần nào của sản phẩm/dịch vụ trừ khi việc sử dụng sản phẩm/dịch vụ đã được cho phép trong thỏa thuận này, ​đều bị nghiêm cấm và xâm phạm đến các quyền sở hữu trí tuệ của Chúng tôi, và Bạn có thể phải chịu các hình phạt dân sự và hình sự bao gồm cả ​việc bồi thường thiệt hại bằng tiền có thể được áp dụng đối với việc xâm phạm bản quyền.

8. Kế toán

8.1 Theo các Quyền được cấp cho Chúng tôi dưới đây, Chúng tôi sẽ tính và thanh toán cho Bạn Phần Thu nhập của Bạn, hoặc tuân theo các Điều ​3.4, 7.2 đến 7.4 về việc từ chối trả Phần thu nhập của Bạn, trong cả hai trường hợp tuân theo điều khoản này.

8.2 Chúng tôi sẽ lưu giữ đầy đủ và chính xác sổ sách và hồ sơ tài khoản theo quy định của pháp luật.

8.3 Chúng tôi sẽ gửi (hoặc cung cấp trực tuyến) báo cáo thu nhập hàng tháng cho Bạn bắt đầu ít nhất là 03 tháng sau lần đầu tiên khai thác NDST ​và trong vòng 30 ngày cuối mỗi tháng tiếp theo.

8.4 Chúng tôi có nghĩa vụ chỉ giải trình cho Bạn đối với các khoản tiền mà Chúng tôi thực nhận được hoặc được ghi có vào khoản tạm ứng đã trả ​trước đó liên quan đến việc khai thác NDST hoặc Nội dung có liên quan.

8.5 Chúng tôi sẽ sử dụng tất cả các nỗ lực một cách hợp lý để đảm bảo rằng bất kỳ bên thứ ba nào được cấp phép hoặc nhà phân phối chuyển ​khoản cho Chúng tôi kịp thời.

8.6 Chúng tôi sẽ đưa vào phần kế toán của Chúng tôi đối với từng kỳ kế toán Phần Thu nhập của Bạn, hoặc tuân theo các Điều 3.4, 7.2 đến 7.4 tất ​cả các khoản thanh toán và tín dụng mà Chúng tôi nhận được từ các bên thứ ba trong kỳ kế toán đó.

8.7 Tất cả các khoản tiền phải trả cho Bạn dưới đây sẽ được thanh toán bằng Việt Nam Đồng, và đã được chuyển đổi, trả phí, thuế khấu lưu, v.v. nếu ​cần thiết. Phí chuyển tiền từ Nền tảng/Đối tác phân phối; phí rút tiền, tỷ giá theo quy định tại Paypal. Phí rút tiền, tỷ giá này sẽ được tính tại ngày ​Chúng tôi thực hiện rút khoản thanh toán đó về tài khoản ngân hàng tại Việt Nam.

8.8 Chúng tôi có quyền khấu trừ hoặc cho phép khấu trừ bất kỳ khoản tiền nào có thể được yêu cầu từ Chúng tôi bởi các chính phủ liên quan hoặc ​các cơ quan tài chính khác. Chúng tôi sẽ sử dụng tất cả những nỗ lực hợp lý để cung cấp cho Bạn giấy chứng nhận hoặc (nếu không có) bằng ​chứng khác về bất kỳ khoản khấu trừ hoặc khấu trừ thuế nào như vậy, và sẽ cung cấp cho Bạn sự hỗ trợ hợp lý nếu có thể thực hiện được nhằm hỗ ​trợ Bạn trong việc đòi lại khoản khấu lưu đó, hoặc nhận lại một khoản khấu trừ thuế.

8.9 Tất cả các tuyên bố về tiền bản quyền và các khoản tiền do Chúng tôi cung cấp cho Bạn sẽ là quyết định cuối cùng, trừ khi Chúng tôi nhận ​được thông báo phản đối bằng văn bản của Bạn trong vòng 01 tháng sau khi gửi báo cáo thu nhập.

9. Tiền bản quyền xuất bản NDST

9.1 Bạn xác nhận rằng Bạn có quyền phát hành thương mại bất kỳ NDST và Bạn đồng ý bồi thường cho Chúng tôi trước mọi khiếu nại vi phạm bản ​quyền từ bất kỳ bên thứ ba hoặc nhà xuất bản nào liên quan đến bất kỳ NDST như vậy.

9.2 Theo Điều 9.3, Chúng tôi sẽ hạch toán và thanh toán cho Bạn tiền bản quyền mà Chúng tôi nhận được liên quan đến việc khai thác NDST ​và/hoặc Nội dung có liên quan. Bạn phải chịu trách nhiệm thanh toán tất cả các khoản tiền bản quyền và xuất bản NDST khác đến hạn cho bên ​thứ ba hoặc nhà xuất bản khác có liên quan, nếu có.

9.3 Chúng tôi có thể quyết định thực hiện các thỏa thuận khác, nếu Chúng tôi thanh toán tiền bản quyền xuất bản NDST cho bên thứ ba có liên ​quan đến các NDST mà Bạn cung cấp đến từ việc Phân phối các NDST này. Chúng tôi sẽ thông báo mọi thỏa thuận như vậy cho Bạn một cách kịp ​thời.

10. Kiểm soát thay đổi

10.1 Chúng tôi có quyền bất cứ lúc nào và không cần thông báo thay đổi các khía cạnh của Thỏa thuận, với điều kiện là những thay đổi đó không ​ảnh hưởng nghiêm trọng đến bản chất hoặc phạm vi của Thỏa thuận.

10.2 Nếu Chúng tôi dự định thực hiện bất kỳ thay đổi nào khác đối với Thỏa thuận vì bất kỳ lý do nào khác, Chúng tôi sẽ thông báo và/hoặc cập ​nhật trên website của Chúng tôi và các Bên sẽ thương lượng một cách thiện chí về ảnh hưởng của thay đổi đó. Bạn sẽ được coi là đã chấp nhận ​các thay đổi, nếu Chúng tôi không nhận được phản hồi trong vòng 07 ngày.

11. Bảo hành và Bồi thường

11.1 Bạn đảm bảo rằng:

11.1.1 Bạn có tất cả các giấy phép cần thiết, quyền, sự đồng ý của người biểu diễn để cấp các quyền và giấy phép cần thiết cho Thỏa thuận này;

11.1.2 NDST không có bất kỳ khoản bồi thường, khoản phí hoặc rào cản nào khác có thể gây phương hại hoặc xung đột với các quyền được cấp ​trong Thỏa thuận này;

11.1.3 với sự hiểu biết và tin tưởng của Bạn, hiện không có hành động, khiếu nại hoặc tranh chấp đe dọa hoặc đang chờ xử lý nào liên quan đến NDST ​hoặc bất kỳ nội dung nào có thể ảnh hưởng xấu đến NDST hoặc việc khai thác các quyền của Chúng tôi và việc thực hiện các nghĩa vụ của Chúng ​tôi;

11.1.4 Bạn chưa cấp phép hoặc chuyển nhượng bất kỳ quyền mâu thuẫn nào trong NDST cho bất kỳ bên thứ ba nào trước đó và sẽ không làm như ​vậy từ ngày Thoả thuận có hiệu lực;

11.1.5 NDST tuân theo các Điều 7.2 đến 7.4; và

11.1.6 việc khai thác các quyền của Chúng tôi theo Thỏa thuận này sẽ không làm phát sinh nghĩa vụ đối với Chúng tôi phải thực hiện bất kỳ khoản ​thanh toán nào cho bất kỳ Nghệ sĩ nào hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác theo quy định rõ ràng trong Thỏa thuận này.

11.2 Chúng tôi đảm bảo rằng Chúng tôi có tất cả các quyền hạn, thẩm quyền và quyền cần thiết để tham gia và thực hiện các nghĩa vụ của Chúng ​tôi theo Thỏa thuận này.

11.3 Mỗi bên (Bên bồi thường) đồng ý bồi thường cho bên kia (Bên được bồi thường) và giữ cho Bên được bồi thường được bồi thường và chống lại ​bất kỳ và tất cả các chi phí, lệ phí (bao gồm cả chi phí pháp lý hợp lý), trách nhiệm pháp lý, mất mát và thiệt hại mà Bên được bồi thường phải chịu ​phát sinh do vi phạm bất kỳ bảo đảm nào của Bên bồi thường.

12. Sở hữu trí tuệ

12.1 Bạn thừa nhận rằng tất cả bản quyền, nhãn hiệu thương mại và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ khác trong và đối với tên và biểu tượng, nhãn ​hiệu, dấu hiệu, thiết kế, quy trình làm việc, phần mềm, thuật toán, quy trình, dữ liệu, cơ sở dữ liệu, hệ thống dữ liệu và các tài liệu liên quan của ​Chúng tôi đang và sẽ vẫn là Tài sản độc quyền của Chúng tôi. Bạn không được phép sử dụng bất kỳ nội dung nào phía trên ngoài các quyền tại ​thỏa thuận này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản rõ ràng từ phía Chúng tôi.

12.2 Chúng tôi xác nhận rằng tất cả các bản quyền, nhãn hiệu thương mại và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong NDST và Tên cũng như biểu ​tượng, nhãn hiệu, dấu hiệu, thiết kế và tài liệu liên quan của Bạn đang và sẽ vẫn là tài sản của Bạn (Ngoại trừ việc cấp quyền/chia sẻ quyền cho ​Chúng tôi theo Điều 3 trong thời hạn thoả thuận này có hiệu lực). Khi Thỏa thuận này hết hiệu lực, tất cả các quyền mà Bạn cấp cho Chúng tôi ​thông qua Thỏa thuận này sẽ được hoàn trả trong 30 ngày.

12.3 Mọi Artwork (ảnh bìa album) do Chúng tôi hoặc Đối tác của Chúng tôi thiết kế đều là Tài sản thuộc sở hữu của Chúng tôi. Nếu Bạn có nhu cầu ​tiếp tục sử dụng chúng sau khi huỷ phát hành NDST hoặc sau khi thoả thuận này hết hiệu lực, vui lòng liên hệ cho Chúng tôi để biết thêm thông tin.

13. Trách nhiệm pháp lý

13.1 Điều khoản này quy định toàn bộ trách nhiệm tài chính của Chúng tôi (bao gồm bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với các hành vi hoặc thiếu ​sót của nhân viên, đại lý, nhà tư vấn và nhà thầu phụ của Chúng tôi) đối với Bạn về:

13.1.1 bất kỳ vi phạm nào đối với Thỏa thuận này;

13.1.2 bất kỳ tuyên bố, hành động nghiêm trọng hoặc thiếu sót (bao gồm cả sơ suất) phát sinh theo hoặc liên quan đến Thỏa thuận này.

13.2 Tất cả các bảo đảm, điều kiện và các điều khoản khác được áp dụng theo quy chế hoặc thông luật, trong phạm vi tối đa được pháp luật cho ​phép, đều bị loại trừ khỏi Thỏa thuận này.

13.3 Không có nội dung nào trong Thỏa thuận này giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm pháp lý của Chúng tôi đối với:

13.3.1 tử vong hoặc thương tích cá nhân do sơ suất; hoặc

13.3.2 gian lận hoặc xuyên tạc gian dối; hoặc

13.3.3 lạm dụng thông tin bảo mật của Bạn; hoặc

13.3.4 thanh toán các khoản tiền đúng hạn và nợ cho Bạn trong quá trình thực hiện bình thường của Thỏa thuận này; hoặc

13.3.5 các vấn đề khác mà trách nhiệm pháp lý không thể được loại trừ hoặc giới hạn một cách hợp pháp.

13.4 Không ảnh hưởng đến Điều 13.3, toàn bộ trách nhiệm pháp lý của Chúng tôi đối với Bạn cho dù phát sinh trong hợp đồng, sai phạm (bao gồm ​cả sơ suất và vi phạm nghĩa vụ theo luật định), trình bày sai hoặc phát sinh do lý do hoặc liên quan đến Thỏa thuận này sẽ được giới hạn ở ₫1.

14. Điều khoản thi hành

14.1 Thỏa thuận này có hiệu lực kể từ ngày Bạn đăng ký sử dụng hoặc nhấp chuột vào nút “Đồng ý”. Khách hàng đồng ý rằng các điều khoản này sẽ ​được áp dụng nếu Khách hàng lựa chọn truy cập hoặc sử dụng dịch vụ và thao tác này tương đương với việc hai bên đã đồng ý với các điều khoản ​của thỏa thuận. Khách hàng đồng ý rằng Khách hàng đã được Chúng tôi cung cấp đầy đủ thông tin về Thoả thuận, đồng ý rằng các điều khoản đã ​bảo đảm được sự bình đẳng giữa Khách hàng và Chúng tôi.

14.2 Thỏa thuận này là thỏa thuận điện tử được Khách hàng ký kết bằng Chữ ký điện tử. Khách hàng đồng ý rằng, Chữ ký điện tử của Khách hàng ​được tạo lập dưới dạng từ, chữ, số, ký hiệu... được xác nhận thông qua việc Khách hàng sử dụng các yếu tố bảo mật (tùy từng trường hợp là Email, ​Mật Khẩu hoặc ID của Khách hàng) để đăng nhập vào hệ thống của Chúng tôi.

14.3 Các Bên xác nhận rằng việc giao kết Thỏa thuận này là hoàn toàn tự nguyện và trong tình trạng minh mẫn, không giả tạo, không bị ép buộc, ​lừa dối, đe dọa hoặc nhầm lẫn.

15. Chấm dứt

15.1 Thỏa thuận có giá trị vô thời hạn, trừ khi thông báo về việc chấm dứt được cung cấp bởi Bạn và được phê duyệt bởi Chúng tôi trong thời gian 12 ​tháng, hoặc Một trong hai Bên có thể chấm dứt Thỏa thuận này ngay lập tức bằng cách thông báo cho bên kia nếu:

15.1.1 Trong trường hợp bên kia vi phạm bất kỳ nghĩa vụ quan trọng nào của mình theo Thỏa thuận này với điều kiện là, nếu vi phạm có khả năng ​khắc phục, bên kia không khắc phục được vi phạm trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo đó; hoặc

15.1.2 được thanh lý (dù là bắt buộc hay tự nguyện); hoặc

15.1.3 nếu một người quản lý hoặc người tiếp nhận hoặc người nắm chức vụ tương tự được bổ nhiệm đối với toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào trong tài ​sản của người kia; hoặc

15.1.4 nếu bên kia tham gia vào bất kỳ thỏa thuận nào vì lợi ích của hoặc kết hợp với các chủ nợ của mình nói chung; hoặc

15.1.5 nếu bên kia đe dọa thực hiện bất kỳ điều nào được đề cập trong các khoản 15.1.1, 15.1.2, 15.1.3 hoặc 15.1.4; hoặc

15.1.6 nếu một sự cố tương tự như trên xảy ra ở bất kỳ khu vực tài phán nào khác;

15.1.7 nếu bên kia ngừng hoặc đe dọa ngừng hoạt động kinh doanh.

15.1.8 Trong trường hợp Bạn vi phạm theo khoản 3.4.5, phần thu nhập trong tương lai từ các NDST đã gửi của Bạn sẽ được giữ lại và chi trả cho các ​tổn thất nếu có mà bạn đã gây ra cho Chúng tôi. Thoả thuận này được xét chấm dứt khi và chỉ khi các tổn thất đã được đền bù.

15.2 Chúng tôi có thể đơn phương chấm dứt Thỏa thuận này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước cho Bạn.

15.3 Việc chấm dứt Thỏa thuận này theo Điều 12 sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào của một trong hai bên có thể ​phát sinh do hậu quả của bất kỳ vi phạm nào hoặc đã tích lũy cho một trong hai bên theo Thỏa thuận này cho đến ngày chấm dứt.

15.4 Khi Thỏa thuận này hết hiệu lực, tất cả các quyền mà Bạn cấp cho Chúng tôi thông qua Thỏa thuận này sẽ được hoàn trả trong 30 ngày. Việc ​gỡ bỏ hoàn toàn các NDST của Bạn khỏi các Nền tảng có thể lên đến 02 tháng, và sẽ không quá 03 tháng kể từ ngày Thỏa thuận này hết hiệu lực.

16. Điều khoản khác

16.1 Thỏa thuận này bao gồm toàn bộ sự hiểu biết và thỏa thuận của các bên liên quan đến chủ đề của nó và thay thế mọi khía cạnh của bất kỳ ​thỏa thuận hoặc hiểu biết trước đây hoặc hiện có giữa các bên dù bằng miệng hay bằng văn bản.

16.2 Bạn cam kết với Chúng tôi rằng mọi hợp đồng/thoả thuận sẽ được coi là thông tin bí mật liên quan đến công việc kinh doanh của Chúng tôi và ​được đánh dấu là ‘Bí mật’.

16.3 Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào hoặc một phần điều khoản nào của Thỏa thuận này hoặc được coi là bất hợp pháp, không hợp lệ, ​không thể thi hành hoặc chống lại chính sách công theo phán quyết cuối cùng của tòa án có thẩm quyền thì điều khoản hoặc phần đó sẽ được coi ​là bị cắt bỏ và phần còn lại của Thỏa thuận này sẽ được coi là có đầy đủ hiệu lực.

16.4 Không có sự thất bại hoặc chậm trễ của một trong hai bên trong việc thực hiện bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào theo Thỏa thuận ​này sẽ được coi là từ bỏ quyền hoặc biện pháp khắc phục đó và không một bên nào thực hiện một phần hoặc một phần bất kỳ quyền hoặc biện ​pháp khắc phục nào sẽ ngăn cản việc thực hiện thêm quyền đó hoặc biện pháp khắc phục hoặc thực hiện bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục ​nào khác.

16.5 Các quyền và biện pháp khắc phục được cung cấp trong Thỏa thuận này là tích lũy và không loại trừ bất kỳ quyền và biện pháp khắc phục nào ​được quy định trong luật hoặc theo cách khác.

16.6 Không bên nào vi phạm Thỏa thuận này cũng như không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ tổn thất nào phát ​sinh do bất kỳ sự chậm trễ hoặc thất bại nào trong việc thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận này do các sự kiện nằm ngoài khả năng ​kiểm soát của bên đó, thường được gọi là các Trường hợp Bất khả kháng NẾU bên vỡ nợ thông báo ngay cho bên kia về bản chất và lý do của sự ​chậm trễ hoặc thất bại và sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý của mình để giảm thiểu tác động của bất kỳ sự vỡ nợ nào càng sớm càng tốt. Nếu bất kỳ ​sự kiện Bất khả kháng nào như vậy tiếp tục trong thời gian hơn 06 tháng, một trong hai bên có thể chấm dứt Thỏa thuận này sau đó bằng thông ​báo bằng văn bản cho bên kia mà không ảnh hưởng đến quyền của các bên hiện có trước khi chấm dứt đó.

16.7 Đối với các dịch vụ của Chúng tôi được cung cấp bởi bên thứ ba, Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với các hành động và/hoặc thiếu sót ​của bất kỳ bên thứ ba nào, các trách nhiệm pháp lý liên quan đến dịch vụ sẽ được giải quyết bởi bên thứ ba. Bên thứ ba được hiểu không phải là ​đại lý, người lao động hay nhân viên của Chúng tôi.

16.8 Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của Việt Nam. Trong trường hợp có tranh chấp, các bên sẽ ưu tiên giải quyết bằng ​hòa giải và thương lượng. Trong trường hợp nảy sinh tranh chấp mà các bên bên không thể cùng nhau thương lượng giải quyết được thì các bên có ​quyền yêu cầu Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) để giải quyết bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc vấn đề khác phát sinh theo hoặc trong ​liên quan đến Thỏa thuận này. Nơi giải quyết tranh chấp sẽ tại Thành phố Hà Nội hoặc Thành phố Hải Phòng. Ngôn ngữ giải quyết tranh chấp sẽ ​bằng Tiếng Việt.

Liên kết Mạng xã hội:

Các liên kết khác:

ZENOR Music by ZENOR

Thông tin cần thiết

Liên kết Artists

Về chúng tôi

DMCA Compliance information for music.zenorgroup.com
Norton Safe Web has analyzed music.zenorgroup.com for safety and security problems

ZENOR GROUP JSC | Nguyễn Thị Định, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội | 0109835712 | 29/11/2021

+84896660869 | +17703737880 | music@zenorgroup.com

© 2021 ∙ 2024 ZENOR